Begeleider A Foretweg 1-2 Doorn

Algemeen 

Bartiméus wil er zijn voor alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Wij willen er dus ook zijn voor alle mensen met een visuele beperking die 24-uurs zorg en ondersteuning nodig hebben, omdat zij zonder niet (volledig) zelfstandig in staat zijn om op een veilige en zelfstandige wijze te functioneren en participeren in onze samenleving.

Wonen in een woning van Bartiméus is dan een mogelijkheid. Wij zien de bewoner in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. Van daaruit zoeken we naar mogelijkheden om het vermogen te vergroten om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel als mogelijk eigen regie te nemen. 

 

Binnen sector Wonen zijn er, naast een gevarieerd aanbod van woningen, dagactiviteiten, arbeid en vrijetijdsbesteding, ook mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.  

Voor Foretweg 1-2 zijn wij op zoek naar een Begeleider A
Informatie over locatie, afdeling, sfeer

In de woning Foretweg 1 en 2 wonen op dit moment 10 bewoners (2 X 5) in de leeftijd van 31 tot 54 jaar. Zij hebben allen een bijzondere en zeer intensieve zorgvraag en zijn visueel–auditief– en verstandelijk beperkt. De bewoners van Foretweg 1 - 2 hebben bijna allemaal congenitale (aangeboren) doofblindheid. Het merendeel heeft een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 3 jaar. Zij hebben deze beperkingen veelal ten gevolge van een specifiek syndroom. Bij een dergelijk syndroom behoren (naast zintuiglijke beperkingen) specifieke medische en psychologische problemen die vragen om specifieke zorg.

De zorgvraag is in vergelijking met bewoners die gebruik kunnen maken van hun gehoor, veel complexer. Zij vragen een specifiekere, individuele benadering. Er moet altijd gekeken worden naar hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Zij ondervinden altijd ernstige belemmeringen in de omgang met hun sociale omgeving. Dit kan leiden tot sociaal isolement.

Zij blijven voor een belangrijk deel afhankelijk van begeleiders voor onder meer het verkrijgen van informatie / prikkels vanuit de omgeving en voor hun mobiliteit.

De wereld wordt vaak als onveilig ervaren en zij blijven afhankelijk van begeleiders om zich veilig te voelen.

Zij vragen om specifieke vormen van communicatie die afgestemd zijn op hun behoeften en mogelijkheden.

Een aantal bewoners is bekend met gedragsproblemen zoals: agressie, automutilatie, zelfstimulatie, slaapstoornissen en dwangmatig gedrag. Ook zijn er bewoners met lichamelijke aandoeningen zoals: motorische beperkingen en epilepsie. De doofblinde bewoners van Foretweg 1 en 2 vormen geen eenduidige groep. Een aparte groep binnen de doelgroep doofblinden vormt de groep cliënten met het Congenitiaal Rubella Syndroom. Zij hebben in de loop van hun leven toenemende medische problemen en gedragsproblemen welke specifiek zijn voor dit syndroom. Bovendien treedt bij meerdere bewoners progressieve achteruitgang op. Veiligheid, structuur – en totale communicatiemogelijkheden bieden, zijn naast het aanbod van uiteenlopende activiteiten belangrijke kenmerken van de dagelijkse werkzaamheden. Alle cliënten maken gebruik van dagbestedingaanbod van het Dagactiviteitencenrum . De ondersteuning aan deze ‘doofblindengroep’ wordt geboden in een dynamische werkomgeving met leuke toegewijde, (des)kundige collega’s. Zij werken in 1 team verspreid over 2 woningen.
Functieprofiel

Vermogen om weinig invoelbare en moeilijk te lezen signalen te vertalen in een ondersteuningsvraag en hier adequaat op te reageren.

Vermogen om veel lichamelijk contact te maken..

Nabijheid en beschikbaarheid.

Observatievermogen en aanvoelingsvermogen (responsieve sensitiviteit).

Specifieke kennis op gebied van psychologische en medische problematiek die te verwachten zijn in relatie tot doofblindheid en de syndromen waarvan doofblindheid een onderdeel is.

Specifieke kennis op het gebied van oriëntatie en mobiliteit.

Kennis en beheersing van alternatieve communicatiemethoden..

Acceptatie met betrekking tot ongewenst gedrag..

Functie-eisen

Ervaring met moeilijk leesbaar gedrag (MLG). Je signaleert, schept een veilige omgeving en reageert gedegen en adequaat in voorkomende situaties. Je hebt een sensitieve en inlevende houding en je kunt eigen en andermans gedrag in termen van interne mentale toestanden zien. Je werkt graag in een team om samen gedrag te analyseren, waarbij je reflecteert op eigen en andermans handelen.
Je beschikt over een diploma op mbo-3 of 4 niveau(agogisch/verzorging). Bartiméus Een klantgerichte en vernieuwingsgerichte houding.
 

Je respecteert de christelijke identiteit van Bartiméus.